Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.shop-justynamakowska.iai-shop.com  Z 01.02.2018 ROKU.

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy z siedzibą w Szczecinie  przy ul. Kolumba 88/89 , lokal 103 za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.byjm.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.byjm.pl, prowadzony jest przez Firmę : M-Internet Damian Makowski

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma : M-Internet Damian Makowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.byjm.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. M-Internet Damian Makowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę : M-Internet Damian Makowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy : M-Internet Damian Makowski.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy : M-Internet Damian Makowski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy :M-Internet Damian Makowski,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.byjm.pl, dokonać wyboru: rodzaj produktów i jego kolorystyki lub rozmiaru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów ,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

 

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą : M-Internet Damian Makowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy ponosi właściciel sklepu internetowego www.justynamakowska.com.pl

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 9 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia ( w przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji - PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM), lub od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie ( w przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji - PŁATNOŚĆ PRZELEWEM)

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego WBK ........................................................,

b) płatnością w systemach dostępnych na stronie www.byjm.pl

c) bezpośrednia płatność przy odbiorze paczki.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

 

Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru, na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży (czyli na zgłoszenie zwrotu), a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy. Zwrot/Wymiane trzeba wysłać na adres  siedziby firmy w oryginalnym opakowaniu. Do produktu, który zostanie zwrócony trzeba dołączyć FAKTURĘ VAT oraz PODPISANY FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY. PAMIĘTAJ, że warunkiem przyjęcia zwrotu/wymiany jest odesłanie produktu nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania z kompletem nienaruszonych metek. Jeżeli zwrot nie zostanie przez nas uwzględniony w/w powodów, koszt ponownego nadania paczki ponosi kupujący.

 

ZWROT KOSZTÓW: Należna kwota zostanie zwrócona w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych. Należy pamiętać, że realizacja zwrotu następuje po odebraniu zwracanego artykułu przez nasz magazyn. Zwrot realizowany jest w formie przelewu bankowego. Jeżeli zakup artykułu nie był realizowany w formie przelewu proszę o podanie numer konta bankowego na, który zostanie wysłany przelew .

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  wysłane  pocztą elektroniczną na adres : makowskafashion@gmail.com

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

ZWROT INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA:

Produkty zrealizowane na indywidualne zamówienie NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ORAZ JEGO WYMIANIE. Jeżeli klient po otrzymaniu zamówienia zauważył, że produkt odbiega od wcześniej ustalonych założeń lub produkt ma jawne wady fizyczne, powinien  nas o tym powiadomić. Jeżeli stwierdzimy, że produkt faktycznie odbiega od założonego projektu, ponosimy koszty wysyłki zwrotu i ponownego nadania paczki oraz naprawy projektu. 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma : M-Internet Damian Makowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres makowskafashion@gmail.com. Firma M-Internet Damian Makowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3.Firma M-Internet Damian Makowski  jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w siedzibie firmy, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

REKLAMACJA  INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA

 

Według  Artykułu 38 z Dz.U.z 2014 poz 827* produkty zrealizowane na indywidualne zamówienie NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ORAZ JEGO WYMIANIE. Jeżeli klient po otrzymaniu zamówienia zauważył, że produkt odbiega od wcześniej ustalonych założeń lub produkt ma jawne wady fizyczne, powinien  nas o tym powiadomić. Jeżeli stwierdzimy, że produkt faktycznie odbiega od założonego projektu, ponosimy koszty wysyłki zwrotu i ponownego nadania paczki oraz naprawy projektu.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma M-Internet Damian Makowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę M-Internet Damian Makowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać, mailowo pod adres makowskafashion@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma M-Internet Damian Makowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą M-Internet Damian Makowski Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą M-Internet Damian Makowski a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę w Szczecinie.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

REGULAMIN DO ZAMÓWIENIA :  MADE TO ORDER

 

REALIZACJI INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW I STROII DO TANCA TURNIEJOWEGO W ATELIER JUSTYNY MAKOWSKIEJ

 

 • - Cena obejmuję całość zamówienia - Stroju do Tańca Turniejowego (wykonanie, materiał, dodatki, projekt).

 • - Klient jeżeli nie zatwierdził, żadnego z przedstawionych mu projektów ma prawo zrezygnować z dalszego etapu zamówienia i nie jest obciążony żadną kwotą. Po obustronnym uzgodnieniu Klienta i Projektantki, Projektantka może przedstawić lub stworzyć inne projekty.

 • - Jeżeli klient zrealizował płatność i chcę zrezygnować z zamówienia przed zamówieniem materiału, który jest potrzebny na zamówienie i przed rozpoczęciem prac - w tym przypadku zwracana jest pełna kwota. 

 • - Każdy Projekt posiada swoją numerację.

 • - Nie zatwierdzone Projekty przez Klienta są własnością Atelier Justyny Makowskiej. Nie zatwierdzone Projekty mogą być wykorzystywane przez Projektantkę w celach promocyjnych Atelier oraz komercyjnych (sprzedaż innym klientom).

 • - Zabrania się rozpowszechnianie oraz udostępnianie w Internecie niezatwierdzonych Projektów. Klient projekty może wykorzystać/udostępnić tylko i wyłącznie w celach Zamówienia np. gdy tancerz chciałby omówić projekty z trenerem lub osobą trzecią.

 • - Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na konto firmowe, Projektant przystępuje do realizacji zamówienia według zatwierdzonego Projektu. Projektant zamawia materiał i dodatki na potrzebę realizacji zamówienia. Projektant wykonuje konstrukcję ściśle związaną z wymiarami tancerza i z Projektem.

 • - W zależności od poziomu trudności projektu/stroju oraz czasu na dostawę materiałów, czas wykonania stroju może potrwać od 2 tygodni do 1,5 miesiąca. Początkową datą od której liczy się termin zakończenia realizacji zamówienia jest dzień w którym płatność za projekt została zaksięgowana na koncie firmowym.

 • - Podczas pracy przy zamówieniu, Projektantka informuję Klienta o zamówieniu i jego etapach.

 • - Zdjęcia projektu i stroju Klienta ,Projektantka może zamieszczać na portalach społecznościowych i stronach www. na których promowana jest marka Justyna Makowska.

 • - Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzymuje pełne prawo do zatwierdzonego projektu. Projekt może być udostępniany i wykorzystywany w prywatnych celach Klienta.

 • - Udostępnianie projektu, zdjęć stroju itp. związanym z zamówieniem przez Klienta i Projektantką następuję po wystąpieniu tancerza na turnieju.

 • - Każdy wykonany strój w Atelier Justyny Makowskiej ma widoczną naszytą metkę z logo Projektantki.

 • - W czasie wykonywania zamówienia Klient ma prawo do zgłaszania poprawek do przedstawionego mu projektu/stroju. Zmiana projektu przez Klienta w czasie tworzenia projektu jest bezpłatna do 20% jego zmiany. Powyżej 20% zmiany projektu przez Klienta naliczana jest dodatkowa opłata. Wysokość dodatkowej dopłaty do projektu jest określana indywidualnie, w zależności od rodzaju poprawek i dodatkowej pracy przy projekcie.

 • - Po odebraniu stroju i jego zatwierdzeniu Klient do 30 dni od daty odbioru zamówienia ma prawo do zgłaszania poprawek , które dotyczą wykonanego zamówienia. Po 30 dniach od dnia odebrania stroju, zamówienie uznaje się za zaakceptowane przez Klienta i już nie ulega zmianie.

 • - Po wygaśnięciu 30 dniowego okresu na możliwość poprawek. Strój jest zaakceptowany i jeżeli Klient będzie chciał nanieść poprawki to każda taka poprawka będzie ustalana indywidualnie.

 • - Po wygaśnięciu 30 dniowego okresu na możliwość poprawek. Klient ma prawo na reklamację stroju jeżeli zostaną na nim wykryte jawne wady fabryczne.

 • - Według  Artykułu 38 z Dz.U.z 2014 poz 827* produkty zrealizowane na indywidualne zamówienie NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ORAZ JEGO WYMIANIE. Jeżeli klient po otrzymaniu zamówienia zauważył, że produkt odbiega od wcześniej ustalonych założeń lub produkt ma jawne wady fizyczne, Firma M-INTERNET Damian Makowski ma obowiązek usunąć wady.

 • - Za każdy strój zrealizowany w Atelier Justyny Makowskiej, Klient otrzymuje Fakturę/Paragon.

 • - Firma M-Internet Damian Makowski odpowiada przed Klientem do kwoty jaką Klient zapłacił za wykonanie indywidualnego stroju.

 • - Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy M-Internet Damian Makowski oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.

 • - Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 2-3 dni od chwili zgłoszenia. O terminie usunięcia wad klient jest zawiadomiony osobiście. Termin realizacji usunięcia wad jest ustalany indywidualnie.

 • - Skorzystanie z usługi wykonania indywidualnego Projektu i Stroju dla Klienta/Tancerza jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem  przy Zamówieniu na Strój do Tańca.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel